Tüzük

NEONATOLOJİ HEMŞİRELİĞİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

BÖLÜM – I

MADDE 1 – Derneğin Adı: Neonatoloji Hemşireliği Derneğidir.

DERNEĞİN MERKEZİ:

MADDE 2 – Demeğin merkezi Ankara’dadır. Adresi, “Talatpaşa Bulvarı Gevher Nesibe İş Merkezi 113/15 Hamamönü/ Ankara” Tel: 0312 310 93 10

BÖLÜM – II

DERNEĞİN AMACI VE BU AMACI GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN DERNEKÇE SÜRDÜRÜLECEK ÇALIŞMA KONULARI VE ÇALIŞMA BİÇİMİ:

MADDE 3 – Derneğin amacı: Ülkemizde yüksek olan bebek ölüm hızım azaltmak.

DERNEK BU AMAÇLARINI GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN AŞAĞIDAKİ ÇALIŞMALARI YAPAR:

1.  Nitelikli hemşire yetiştirmek.

1.1. Basamak ve tedavi hizmetlerinde çalışan hemşireleri eğitmek.

(Eğitim standartları, yazılı görsel eğitim materyalleri, ulusal ve uluslararası kurumlarla işbirliği, kongre. Kurs ve seminerler düzenlenmesi, yayınlar ve literatürlerin izlenmesi)

2.   Yenidoğan hemşireliği alanında araştırmalar yapılması,

3.   Bakım ve tedavi uygulama standartlarının oluşturulması ve geliştirilmesi,

4.   Oluşturulan standartların kullanılması ve değerlendirilmesi.

5.   Ebeveyn eğitimi.

6.   Yenidoğan hemşirelerinin stresle başetme konusunda desteklenmesi,

7.   Yenidoğan hemşireliğinin özerkliğini ortaya çıkartmak ve haklanın korumak,

8.   Bu amaçlara ulaşmak için yasalar çerçevesinde gelir getirici etkinlikler düzenlemek.

BÖLÜM – III

DERNEĞE ÜYE OLMA, ÜYELİKTEN ÇIKMA VE ÇIKARILMANIN ŞART VE ŞEKİLLERİ:

ÜYE OLMA HAKKI

MADDE 4 – Fiili ehliyete sahip olan ve derneğin amaçlarım benimseyenler, 5253 Sayılı Dernekler Kanunu ve Türk Medeni Kanununda belirtilenler sürekli ve süreli hak yoksunluğu veya hak sınırlaması kapsamında kalmamak koşulu ile demeğe üye olabilir. Demek yönetim kurulu, üyelik için yapılacak yazılı müracaattan en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlayıp, sonucu müracaat sahibine yazı ile duyurmak zorundadır. Hiç kimse üye olmaya zorlanamaz.

ÜYELİKTEN ÇIKMA

MADDE 5 – Hiç kimse Dernekte üye kalmaya zorlanamaz, her türlü istifa hakkına sahiptir. Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemi sonuçlanmış olur.

ÜYELİKTEN ÇIKARILMA

MADDE 6 – Dernek üyesi iken, medeni haklarını kullanma yetkisini ve dernekte üye kalma haklarını kaybedenler ve dernek tüzüğüne aykırı hareketlerinden dolayı üyelikten çıkarılma kararı verilen üyelikleri sona erer. Yukarıda belirtilen durumlardan birinin tespiti halinde, üyelik kaydı dernek yönetim kurulunca silinir. Dernek tüzüğüne aykırı hareketlerinden dolayı üyelikten çıkarılanların Genel Kurula itiraz hakları vardır.

ÜYELERİN HAKLARI

MADDE 7 – Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Her üye genel kurulda bir oy hakkına sahiptir. Üye oyunu bizzat kullanmak zorundadır.

BÖLÜM – V

DERNEĞİN ORGANLARI

MADDE 8 – Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir; a-Genel Kurul, b- Yönetim Kurulu, c-Denetleme Kurulu

DERNEK GENEL KURULUNUN KURULUŞ ŞEKLİ VE TOPLANMA ZAMANI

Kuruluş Şekli

MADDE 9 – Dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerden oluşur.

TOPLANMA ZAMANI

MADDE 10 – Genel kurul üç yılda bir Aralık ayı içerisinde yönetim kurulunca belirlenecek gün, yer ve saatte toplanır. Olağan toplantı dışında genel kurul, yönetim ve denetleme kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine olağanüstü toplanır. Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağırılır. Denetleme kurulunun veya dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine yönetim kurulu genel kurulu bir ay içerisinde toplantıya çağırmazsa, denetleme kurulu ve toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin müracaatı üzerine mahalli sulh hakimi duruşma yaparak dernek üyeleri arasında üç kişilik bir heyeti, genel kurulu toplanmaya çağırmakla görevlendirir.

ÇAĞRI USULÜ

MADDE 11 – Genel kurul yönetim kurulunca en az on beş gün önceden toplantıya çağırılır. Bu amaçla toplantının günü, saati, yeri ve gündemi üyelere bildirilir.

TOPLANTI YERİ

MADDE 12 – Genel kurul toplantıları Demek merkezinin bulunduğu yerde veya yönetim kurulunun uygun göreceği başka yerde de yapılır,

TOLANTI YETER SAYISI

MADDE 13 – Genel kurul toplantıları tüzükte aksine hüküm olmadıkça dernek merkezinin bulunduğu yerde yapılır. Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerinin salt çoğunluğunun tüzük değişikliği ve derneğin feshî hallerinde 2/3’ünün katılımıyla toplanır, çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranamaz. Ancak bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı dernek yönetim ve denetleme kurulları üye tam sayısı toplamının iki katından az olamaz,

TOPLANTININ YAPILIŞ USULÜ

MADDE 14 – Genel kurul toplantısının açılışından sonra toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilir,

TOPLANTIDA GÖRÜŞÜLECEK KONULAR

MADDE 15 – Genel kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

GENEL KURULUN GÖREVLERİ, YETKİLERİ, OY KULLANMA VE KARAR ALMA USUL VE ŞEKİLLERİ

GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE 16 – Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.

1. Dernek organlarının seçilmesi,

2. Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,

3. Yönetim ve Denetleme kurulları raporlarının görüşülmesi, yönetim kurulunun ibra etmesi,

4. Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp, aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,

5. Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi.

6. Yönetim Kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip, aynen veya değiştirerek onaylaması,

7. Derneğin feshedilmesi.

8. Yönetim kurulunca gösterilen diğer teklifleri inceleyip karara bağlamak

OY KULLANMA VE KARAR ALMA USUL VE ŞEKİLLERİ

MADDE 17 – Genel kurul kararları toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki tüzük değişikliği ve demeğin feshi kararları ancak toplantıya katılan üyelerin 2/3 çoğunluğuyla alınır.

YÖNETİM VE DENETLEME KURULLARININ GÖREV VE YETKİLERİ, NE SURETLE SEÇİLECEĞİ, ASİL VE YEDEK ÜYE SAYISI

YÖNETİM KURULU

MADDE 18 – Yönetim kurulu 7 asıl 7 yedek üye olarak genel kurulca gizli oyla seçilir. Asil üyeliklerde boşalma olduğu takdirde yedek üyelerin göreve çağırılması zorunludur.

Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.

1.Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek.

2.Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak.

3.Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurulun onayına sunmak.

4.Genel kurul yetkisi ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz mallan satmak, bina veya tesis inşa etmek, devlet tahvili, hazine bonosu veya her nevi tahvil veya hisse senedi satın almak.

5.Kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya aynı haklar tesis ettirmek.

6.Derneğin amaçlarını gerçekleştirmek için her çeşit karan almak ve uygulamak.

7.Her faaliyet yılı sonunda derneğin yıllık bilanço ve yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporu düzenleyerek, denetim kuruluna sunmak.

8.Derneğe üye alınmasına veya üyelikten çıkarılmasına karar vermek.

YÖNETİM KURULUNUN YEDEK ÜYELERLE TAMAMLANMASI

MADDE 19 – Yönetim kurulu üye sayısı, boşalmalar sebebiyle yedeklerinden getirilmesinden sonra, üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse, genel kurul mevcut yönetim kurulu üyeleri veya denetleme kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağırılır. Çağrının yapılmazsa üyelerden birinin istemi üzerine sulh hakimi üç üyeyi bir ay içerisinde genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

DENETLEME KURULU

MADDE 20 – Denetleme kurulu 3 Asıl 3 Yedek üye olmak üzere genel kurulca seçilir. Denetleme Kurulunun görevleri:

1.   En geç 6 ayda bir ve belirsiz zamanlarda derneğin bütün hesap ve işlemlerini yönetim kurulunun işlem ve faaliyetlerini, derneğin mali durumunu incelemek ve denetlemek.

2.   Denelim sonucu düzenlenecek raporları yönetim kuruluna ve genel kurul toplantısından önceki hazırlanacak yıllık raporları genel kurula sunmak,

3.   Gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırmak.

DERNEĞİN BORÇLANMA USULLERİ

MADDE 21 – Dernek, Genel Kurullarında Dernek lehine alınacak taşınır ve taşınmaz malları almak için Genel Kuruldan yetki almak suretiyle borçlanarak taşınır ve taşınmaz mallar alır.

ORGANLARA SEÇİLENLERİN İDAREYE BİLDİRİLMESİ

MADDE 22 – Genel kurulca yapılan seçimi izleyen otuz gün içinde, yönetim kurulu başkanı tarafından yönetim ve denetleme kurulları ile derneğin diğer organlarına seçilen asil ve yedek üyelerin ad ve soyadları, baba adları, doğum yeri ve tarihleri, meslekleri ve ikametgahları dernek merkezinin bulunduğu yerin en büyük amirliğine yazı ile bildirilir.

ÜYELERİN ÖDEYECEKLERİ GİRİŞ VE YILLIK AİDAT MİKTARININ BELİRLENME ŞEKLİ

MADDE 23 – Üyelerin ödeyecekleri giriş ve yıllık aidat miktarları……………….. …………….. kurulu tarafından belirlenir.

DERNEĞİN GELİRLERİ

MADDE 24 – Derneğin gelir kaynakları

1.   Üye aidatı ve giriş aidatı

2.   Dernekçe yapılan yayınlar, tertiplenen piyango, balo, eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler

3.   Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler

4.   Bağışlar ve yardımlar

5.   Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlardan oluşur.

Dernek dış ülkelerdeki gerçek ve tüzel kişilerden veya diğer kuruluşlardan yardım alabilmek için önce Mülki Amirliği’nin iznini alması gerekir.

DEFTER VE KAYITLAR

MADDE 25 – Dernek kanun ve yönetmelikte belirtilen defterleri tutar

Bu maddede sayılan defterin Noterden veya Demekler Müdürlüğü’nden tasdikli olması zorunludur.

DERNEĞİN İÇ DENETİM ŞEKİLLERİ

MADDE 26 – Derneğin iç denetimi, Dernekler Kanunu ve dernek tüzüğüne göre, denetleme kurulu tarafından gerçekleştirilir.

TÜZÜĞÜN NE ŞEKİLDE DEĞİŞTİRİLECEĞİ

MADDE 27 – Tüzük değişikliği toplantıya katılan üyelerin 2/3 oyları ile değiştirilir.

DERNEĞİN FESHİ HALİNDE MAL VARLIĞININ TASFİYE ŞEKLİ

MADDE 28 – Dernek Genel Kurulu her zaman derneğin feshine karar verebilir. Genel Kurulun derneğin feshine karar verebilmesi için, tüzüğe göre genel kurula katılma hakkına sahip bulunan dernek üyelerinin en az üçte ikisinin toplantıda hazır bulunması şarttır, İlk toplantıda bu çoğunluğun sağlanmaması halinde üyeler ikinci toplantıya çağırılır, ikinci toplantıya katılan üye sayısı yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Feshe ilişkin kararın toplantıda hazır bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile verilmesi zorunludur. Derneğin feshi yönetim kurulu tarafından mahal in en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir fesih kararı ile birlikte derneğin mal varlığının genel kurulun alacağı karar doğrultusunda tasfiyesi yapılır.

HÜKÜM EKSİKLİĞİ

MADDE 29 – Dernek Tüzüğünde Hüküm bulunmayan durumlarda 5253 Sayılı Dernekler Kanunu bu konuda hüküm bulunmayan durumlarda ise 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu hükümleri uygulanır,