TÜZÜK                                                 

NEONATOLOJİ HEMŞİRELERİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

BÖLÜM – I

DERNEĞİN ADI ve MERKEZİ

MADDE 1 – Derneğin Adı: Neonatoloji Hemşireleri Derneğidir.

MADDE 2 Derneğin merkezi: İstanbul’dadır.

Adresi: Koşuyolu Mah. Koşuyolu Cad. No:59-6 D:2 Kadıköy – İstanbul,                    

Tel: 0216 651 44 44

BÖLÜM – II

DERNEĞİN AMACI ve FAALİYETLERİ

MADDE 3 – Derneğin amacı:

 1. Yenidoğan hemşireliğinin gelişmesini sağlamak,
 2. Yenidoğan hemşirelerinin görev, yetki ve sorumluluklarının belirlenmesini sağlamak,
 3. Yenidoğan hemşireleri arasında iletişim ve sosyal dayanışmayı sağlamak,
 4. Yenidoğan hemşirelerinin dünya standartları düzeyine ulaşmasını sağlamak ve gelişmeleri takip etmesine yardımcı olmak,
 5. Yenidoğan hemşireliği alanında araştırmalar ve projeler yapmak,

MADDE 4 – Faaliyetleri

 1. Yenidoğan hemşireliği alanında araştırmalar ve projeler yapar ve destekler.
 2. Yenidoğan hemşireliğinin görev, yetki ve sorumluluklarının belirlenmesindeki çalışmalara katkıda bulunur.
 3. Yenidoğan hemşireliği ile ilgili uluslararası gelişmeleri takip eder, sonuçlarını değerlendirir ve yararlanır.
 4. Yenidoğan hemşireleri arasında ortak bir dil ile yürütülen, görünür, ölçülebilir ve değerlendirilebilir nitelikli bir bakım ortaya koymaya yönelik çalışmalarda bulunmak ve çalışma sonuçlarını sürekli izleyerek geliştirmek.
 5. Yenidoğan hemşireliği ile ilgi çalışmalar yapan uluslararası kuruluşlarla iş birliğini yapmak ve geliştirmek.
 6. Derneğin amaçları doğrultusunda yurtiçi ve yurtdışında yenidoğan hemşireliği ile ilgili konferans, kongre, seminer, kurs vb. toplantılar düzenler.
 7. Yenidoğan hemşireliğinin güçlenmesinde hemşirelerin eğitimi için olanaklar sağlar.
 8. Yenidoğan hemşireliği alanında dergi, kitap, broşür, bülten vb. yayınlar yapar.
 9. Derneğin amaçları doğrultusunda sertifika programlarını ilgili kuruluşlarla iş birliği içinde düzenler.

BÖLÜM – III

ÜYE OLMA, ÜYELİKTEN ÇIKMA VE ÇIKARILMA

MADDE 5 – Üye Olma Koşulları ve Üye Olma İşlemi

a) Üye Olma Koşulları

 1. Fiili ehliyete sahip olan ve derneğin amaçlarını benimseyenler, 5253 Sayılı Dernekler Kanunu ve Türk Medeni Kanununda belirtilenler sürekli ve süreli hak yoksunluğu veya hak sınırlaması kapsamında kalmamak koşulu ile demeğe üye olabilir.
 2. Yabancıların üyeliğe kabul edilebilmeleri için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olmaları gerekir.
 3. Yenidoğan hemşiresi olarak çalışan veya bu konuya ilgi duyan ve katkıda bulunmak isteyen hemşireler, sağlık memurları ve hemşirelik yetkisi almış ebeler üye olabilir.

b) Üye Olma İşlemi

 1. Üye olmak isteyenler bir dilekçeyle yönetim kuruluna başvururlar.
 2. Dilekçeler yönetim kurulunca 30 gün içinde incelenip üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç ilgiliye yazı ile duyurulur. Kabul edilenlerin giriş ücreti ve yıllık aidatını ödemesi ile üyelik işlemi tamamlanır.
 3. Üyenin yıllık aidatını her yıl ödemesi zorunludur. Yıl atlayarak ödenen aidatlar bir yıl öncesine mahsup edilir.

Madde 6 – Üyelikten Çıkma ve Üyelikten Çıkarılma

 1. Üyelikten Çıkma
  1. Hiç kimse Dernekte üye kalmaya zorlanamaz, her türlü istifa hakkına sahiptir.
  1. Üyelikten çıkarılma Dernekler Yasası ve tüzük hükümleri uyarınca yapılır.
  1. Üye istifa dilekçesini yönetim kuruluna bildirmek kaydı ile üyelikten ayrılabilir.
 • Üyelikten Çıkarılma
  • Dernekler kanununa, derneğin tüzük ve amaçlarına; üyelerin yükümlülükleri maddesine aykırı tutum ve davranışlarda bulunanlar Dernek Yönetim Kurulu’nun üyelikten çıkarılma kararı ile üyeliklerine son verilir.
  • Dernek tüzüğüne aykırı hareketlerinden dolayı üyelikten çıkarılanların karar, karşı bildirim tarihinden başlamak üzere 15 gün içerisinde dernek yönetim kurulu aracılığı ile genel kurula itiraz hakları vardır.
  • İtiraz, ilk genel kurul toplantısında görüşülür ve karara bağlanır. İtirazın karara bağlanmasına kadar üyenin hak ve yükümlülükleri devam eder. Üyenin süresinde itiraz etmemesi, ya da itirazın genel kurul tarafından red edilmesi durumunda dernek yönetim kurulu tarafından üyenin kaydı silinir.

MADDE 7 – Üyelerin Hakları

 1. Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir.
 2. Her üye genel kurulda bir oy hakkına sahiptir. Üye oyunu bizzat kullanmak zorundadır.
 3. Hiç kimse derneğe üye olmaya ve demekte üye kalmaya zorlanamaz. Her üye istifa hakkına sahiptir.
 4. Her üyenin derneğin faaliyetlerine ve yönetimine katılma hakkı vardır.

BÖLÜM – IV

DERNEĞİN ORGANLARI ve GÖREVLERİ

MADDE 8 Derneğin organları şunlardır:

 1. Genel Kurul
 2. Yönetim Kurulu
 3. Denetleme Kurulu

DERNEK GENEL KURULUNUN KURULUŞ ŞEKLİ VE TOPLANMA ZAMANI

MADDE 9 Kuruluş Şekli ve Toplanma Zamanı

 1. Genel Kurula katılma hakkı aidatını ödemiş üyelerden oluşur.
 2. Genel kurul üç yılda bir derneğin düzenlemiş olduğu kongre ya da yönetim kurulunun belirlediği yer, gün ve saatte olağan olarak toplanır.
 3. Olağan toplantı dışında genel kurul, yönetim ve denetleme kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine olağanüstü toplanır
 4. Genel Kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır.
 5. Denetleme kurulunun veya dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine yönetim kurulu genel kurulu bir ay içerisinde toplantıya çağırmazsa, denetleme kurulu ve toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin müracaatı üzerine mahalli sulh hakimi duruşma yaparak dernek üyeleri arasında üç kişilik bir heyeti, genel kurulu toplanmaya çağırmakla görevlendirir.

Madde 10 Çağrı Usulü

 1. Yönetim kurulunun demek tüzüğüne göre Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerini tespit eden liste üzerinde yapılır.
 2. Genel kurul yönetim kurulunca en az on beş gün önceden toplantıya çağırılır. Bu amaçla toplantının günü, saati, yeri ve gündemi üyelere yazı, mesaj, elektronik posta ya da dernek web sayfasından bildirmek suretiyle toplantıya çağrılır.
 3. Çoğunluk sağlanamaması nedeniyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün yapılacağı da bildirilir.

MADDE 12 – Toplantı Yeri

Genel kurul toplantıları dernek merkezinin bulunduğu yerde veya yönetim kurulunun uygun göreceği başka yerde de yapılır.

MADDE 13 – Toplantı Yeter Sayısı

 1. Genel Kurul, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin yarısından bir fazlasının katılmasıyla toplanır.
 2. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı dernek yönetim ve denetleme kurulları üye tam sayısı toplamının iki katından az olamaz.

MADDE 14 – Toplantının Yapılış Usulü

 1. Dernek Genel Kurul toplantıları belirlenen ve duyurulan gün, saat ve yerde yapılır.
 2. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur.
 3. Toplantı yerine girecek üyelerin kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.
 4. Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir
 5. Toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı veya görevlendireceği Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından açılır.
 6. Genel kurul toplantısının açılışından sonra toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.
 7. Toplantının yönetimi genel kurul başkanına aittir.
 8. Genel kurul, gündemdeki konuların görüşülerek karara bağlanmasıyla sonuçlandırılır.
 9. Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır.
 10. Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır.
 11. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

MADDE 15 – Toplantıda Görüşülecek Konular

Genel kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

MADDE 16 – Genel Kurulun Görev ve Yetkileri

Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.

 1. Dernek organlarının seçilmesi,
 2. Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,
 3. Yönetim ve Denetleme kurulları raporlarının görüşülmesi, yönetim kurulunun ibra edilmesi,
 4. Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp, aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,
 5. Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi.
 6. Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması.
 7. Derneğin federasyonlara katılması veya bunlardan ayrılması
 8. Derneğin feshedilmesi.
 9. Mevzuatta ve dernek tüzüğünde Genel Kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi

MADDE 17 – Oy Kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri

 1. Oylamalar, Genel Kurul aksine karar vermedikçe açık, ancak Yönetim ve Denetleme Kurulları seçimi gizli oyla yapılır.
 2. Genel kurul kararları toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları ancak toplantıya katılan üyelerin 2/3 çoğunluğuyla alınır.

YÖNETİM VE DENETLEME KURULLARININ GÖREV VE YETKİLERİ, NE SURETLE SEÇİLECEĞİ, ASİL VE YEDEK ÜYE SAYISI

MADDE 18 Yönetim Kurulu

Yönetim kurulu 7 asıl 7 yedek üye olarak genel kurulca gizli oyla seçilir. Asil üyeliklerde boşalma olduğu takdirde yedek üyelerin göreve çağırılması zorunludur.

MADDE 19 – Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

 1. Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek.
 2. Genel kurul kararlarını ve derneğin amaçları doğrultusunda alınan kararları uygulamak.
 3. Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak.
 4. Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurulun onayına sunmak.
 5. Genel kurul yetkisi ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa etmek, devlet tahvili, hazine bonosu veya her nevi tahvil veya hisse senedi satın almak.
 6. Kira sözleşmesi yapmak.
 7. Derneğin amaçlarını gerçekleştirmek için her çeşit kararı almak ve uygulamak.
 • Her faaliyet yılı sonunda derneğin yıllık bilanço ve yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporu düzenleyerek, denetim kuruluna sunmak.
 • Derneğe üye alınmasına veya üyelikten çıkarılmasına karar vermek.

MADDE 19 – Yönetim Kurulunun Yedek Üyelerle Tamamlanması

Yönetim kurulu üye sayısı, boşalmalar sebebiyle yedeklerinden getirilmesinden sonra, üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse, genel kurul mevcut yönetim kurulu üyeleri veya denetleme kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağırılır. Çağrının yapılamaması halinde üyelerden birinin istemi üzerine sulh hakimi üç üyeyi bir ay içerisinde genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

MADDE 20 – Denetleme Kurulu

Denetleme kurulu 3 Asıl 3 Yedek üye olmak üzere genel kurulca seçilir.

MADDE 21 – Denetleme Kurulunun görevleri

 1. Denetim Kurulu en geç altı ayı geçmeyen aralıklarla, derneğin işlemlerini, defterlerini, hesaplarını ve faaliyetlerini denetlemek.
 2. Denetim     sonucu     düzenlenecek      raporları     yönetim kuruluna    ve            genel                  kurul toplantısından önceki hazırlanacak yıllık raporları genel kurula sunmak.

MADDE 21 – Derneğin Borçlanma Usulleri

Dernek, Genel Kurullarında Dernek lehine alınacak taşınır ve taşınmaz malları almak için Genel Kuruldan yetki almak suretiyle borçlanarak taşınır ve taşınmaz mallar alır.

MADDE 22 – Organlara Seçilenlerin İdareye Bildirilmesi

Genel kurulca yapılan seçimi izleyen otuz gün içinde, yönetim kurulu başkanı tarafından yönetim ve denetleme kurulları ile derneğin diğer organlarına seçilen asil ve yedek üyelerin ad ve soyadları, baba adları, doğum yeri ve tarihleri, meslekleri ve ikametgahları dernek merkezinin bulunduğu yerin en büyük amirliğine yazı ile bildirilir.

MADDE 23 Üyelerin Ödeyecekleri Giriş ve Yıllık Aidat Miktarının Belirlenme Şekli

             Üyelerin ödeyecekleri giriş ve yıllık aidat miktarları Yönetim Kurulu kararı ile yıllık olarak belirlenir.

MADDE 24 – Derneğin gelir kaynakları

 1. Üye aidatı ve giriş aidatı
 2. Dernekçe yapılan yayınlar, tertiplenen piyango, balo, eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler
 3. Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler
 4. Bağışlar ve yardımlar
 • Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlardan oluşur.
 • Dernek dış ülkelerdeki gerçek ve tüzel kişilerden veya diğer kuruluşlardan yardım alabilmek için önce Mülki Amirliği’nin iznini alması gerekir.

MADDE 25 – Defter ve Kayıtlar

 1. Dernek kanun ve yönetmelikte belirtilen defterleri tutar.
  1. Üye kayıt defteri
  1. Karar defteri
  1. Evrak defteri
  1. Gelir ve gider defteri
 2. Defterlerin Noterden veya Dernekler Müdürlüğü’nden tasdikli olması zorunludur.

MADDE 26 – Derneğin İç Denetim Şekilleri

Derneğin iç denetimi, Dernekler Kanunu ve dernek tüzüğüne göre, denetleme kurulu tarafından gerçekleştirilir.

MADDE 27 – Tüzüğün Ne Şekilde Değiştirileceği

 1. Tüzük değişikliği toplantıya katılan üyelerin 2/3 oyları ile değiştirilir.
 2. Değişiklik, Yönetim Kurulu Başkanı veya Yönetim Kurulu tarafından yetki verilen bir Yönetim Kurulu Üyesi tarafından mevzuatta öngörülen usul ve esaslara uygun olarak Mülki idare Amirliği’ne bildirilir.

MADDE 28 – Derneğin Feshi ve Bu Durumda Mal Varlığının Tasfiye Şekli

 1. Dernek Genel Kurulu her zaman derneğin feshine karar verebilir.
 2. Genel Kurulun derneğin feshine karar verebilmesi için, tüzüğe göre genel kurula katılma hakkına sahip bulunan dernek üyelerinin en az üçte ikisinin toplantıda hazır bulunması şarttır, İlk toplantıda bu çoğunluğun sağlanamaması halinde üyeler ikinci toplantıya çağırılır. İkinci toplantıya katılan üye sayısı yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Feshe ilişkin kararın toplantıda hazır bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile verilmesi zorunludur.
 3. Derneğin feshi yönetim kurulu tarafından mahallin en büyük mülki amirliğine 15 gün içinde yazı ile bildirilir fesih kararı ile birlikte genel kurulun alacağı karar doğrultusunda tasfiyesi yapılır.

MADDE 29 – Hüküm Eksikliği

Dernek Tüzüğünde Hüküm bulunmayan durumlarda 5253 Sayılı Dernekler Kanunu bu konuda hüküm bulunmayan durumlarda ise 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu hükümleri uygulanır.